วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

จรรยาบรรณทหาร

1 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3 ยอมสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ
4 รักษาชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของทหาร
5 มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
6 ซื่อตรงต่อตนเอง ผู้อื่น และครอบครัว
7 มีลักษณะผู้นำ มีวินัย ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเป็นธรรม
8 ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันจักทำให้ เสื่อมเสียศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของทหาร
9 ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น อันอาจทำให้เป็นที่สงสัย หรือเข้าใจว่ามีการเลือกปฏิบัติ หรือไม่เป็นธรรม
10 ปฏิบัติต่อบุคคลที่มาติดต่อเกี่ยวข้องอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
11 รู้รักสามัคคี เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการทหาร
12 ต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทางการทหาร
13 พัฒนาตนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการทหาร
14 รักษาความลับของทางราชการทหารโดยเคร่งครัด

ไม่มีความคิดเห็น: